Home
Fiets route plannen
Verhuur op het water
Patat zaak
Internet WIFI
sta-caravans te koop
Huurovereenkomst
reglement
prijzen overnachting
Contact

 

 Niet voor parmanente bewoning.

 

Voorbeeld huurovereenkomst

         

 Aan deze website kunnen geen rechten ontleend worden.

   

 

                                                      Huuroverkomst

De ondergetekenden:

1.       M. Roos , h.o.d.n. Camping “Westeinder” ingeschreven bij de kamer van koophandel voor Amsterdam onder nummer 61458996, wonende te (1435 G.E.) Rijsenhout aan de grote poellaan 101, hierna te noemen verhuurder.

 

2.       Voor + achternaam                                                            ……………………………………………………………….......................................................................

Adres                                …………………………………………………………………………………………….

Postcode + woonplaats    …………………………………………………………………………………………….

 Pers. Nummer ( I.D.)       ………………………………Geboorte Datum…………………………………………….

Wiens identiteit is vast gesteld aan de hand van het rechtsgeldig identiteitsbewijs waarvan een kopie als bijlage 1 aan deze huurovereenkomst wordt gehecht, hierna te vernoemen huurder.

Gezamenlijk te noemen “partijen”.

In aanmerking nemende:

A)      Dat verhuurder eigenaar is van camping “Westeinder” te Rijsenhout, gevestigd aan de Grote Poellaan 101 ;

B)       Dat verhuurder percelen verhuurt om een stacaravan, bestemd voor niet-permanente bewoning op te plaatsen;

C)       Dat de verhuurder voor het huren van een perceel een vergoeding van haar huurder verlangt;

D)      Dat partijen het wenselijk achten om de afspraken en voorwaarden rond de huur en verhuur van een perceel vast te leggen in een huurovereenkomst.

Zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

1.       De Westeinder: het terrein van Camping “Westeinder” met alle bijbehorende faciliteiten en voorzieningen.

2.       Huurder: de natuurlijke persoon niet handelend in beroep of bedrijf, die een perceel wenst te huren van verhuurder voor het plaatsen van een stacaravan voor recreatieve, niet permanente bewoning.

3.       Vaste plaats: het perceel dat door de huurder gehuurd wordt voor een bepaalde periode en dat bestemd is voor het plaatsen van een stacaravan gedurende een bepaalde periode, inclusief de bij de vaste plaats behorende faciliteiten en voorzieningen.

4.       Vergoeding: de door de huurder aan de verhuurder te bepalen huurprijs voor de vaste plaatsen en het gebruik van de faciliteiten en voorzieningen van de “Westeinder”.

 

Artikel 2 Inhoud van de huurovereenkomst

1.       Verhuurder verhuurt aan de huurder de vaste plaats met nummer……………………………

2.       De huurder mag op de vaste plaats een stacaravan plaatsen van maximaal 50m3.

3.       Indien de huurder zijn stacaravan gedurende de looptijd wenst te vervangen dient de vervangende stacaravan van dezelfde aard en soort te zijn en dezelfde maximale afmetingen te hebben.

4.       Het is de huurder in alle gevallen verboden om zijn rechten die voortvloeien uit deze huurovereenkomst, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder, aan derden over te dragen.

 

 Artikel 3 Verplichtingen van partijen

 

1.       De huurder, de in bijlage 2 van deze huurovereenkomst genoemde medehuurders en logees en bezoekers van huurder, zijn gehouden de door verhuurder te beschikking gestelde kampregels na te leven. Deze regels zijn in bijlage 3 bij deze huurovereenkomst opgenomen. Door ondertekening van deze huurovereenkomst verklaart huurder in te stemmen met deze regels en ze te zullen naleven.

2.       de verhuurder draagt er zorg voor dat de Westeinder in behoorlijke staat van onderhoud verkeert.

3.       De verhuurder draagt er zorg voor aansluiting van de stacaravan op het riool c.q. de vuil-waterafvoer en zorgt ervoor dat van water en elektra door huurder gebruik kan worden gemaakt.

4.       De verhuurder draagt zorg voor de opvang en afvoer van huisvuil, glas, papier en tuinafval.

Artikel 4 Duur, verlenging en einde van de huurovereenkomst

1.       De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 (één) jaar ingaande op

 1 oktober 20………… en eindigend op 30 september 20………

2.       De huurovereenkomst wordt na verloop van de in lid 1 bepaalde periodes telkens stilzwijgend verlengd voor een periode van 1 (één) jaar. Verlenging vindt plaats onder de op het moment van verlenging geldende voorwaarden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

3.       Beëindiging van de huurovereenkomst is voor beide partijen op ieder moment mogelijk met inachtneming van 1 maand waarin de schriftelijke opzegging plaatsvond.

4.       De verhuurder kan de huurovereenkomst in ieder geval tussentijds, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke verklaring aan de huurder ontbinden, indien:

a.        De huurder de vaste plaats en/of de stacaravan in strijd met de bestemming of het karakter van De Westeinder gebruikt c.q. de eer of goede naam van De Westeinder schaadt;

b.       De huurder zodanig overlast bezorgt aan De Westeinder en/of andere huurders, dat dit naar het oordeel van de goede sfeer op De Westeinder bederft;

c.        De huurder zich gedraagt of handelt in strijd met enige wet, verordening, of andere vergunning van de overheid;

d.       De verhuurder ten gevolge van overheidsmaatregelen gedwongen is de huurovereenkomst te beëindigen, waarbij zij de huurder schriftelijk zal inlichten over deze maatregelen zodra deze haar bekend zijn;

e.       De huurder zich gedraagt of zodanig handelt dat daarmee het risico bestaat dat de aan de huurder door de overheid verstrekte vergunningen worden ingetrokken;

f.         Om andere redenen voortzetting van de huurovereenkomst bij afweging van wederzijdse belangen redelijkerwijs niet van de verhuurder kan worden gevergd.

g.        Bij kweken van hennep planten.

5.       De verhuurder is voorts gerechtigd de huurovereenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke verklaring aan de huurder te ontbinden, indien de huurder niet voldoet aan zijn verplichtingen, dan wel de in de huurovereenkomst genoemde medehuurders, logees of bezoekers zich niet houden aan de voor ieder geldende regels op De Westeinder. In voornoemde situatie blijft de huurder de voor de rest van de huurperiode overeengekomen vergoeding verschuldigd, welke dan direct opeisbaar is.

6.       Overtredingen door de in de huurovereenkomst genoemde medehuurders en logees of bezoekers van welke aard c.q. bepaling dan ook, gelden als overtredingen van de huurder zelf.

 

 

 

Artikel 5 Vergoeding en betaling

1.       De vergoeding voor de vaste plaats bedraagt € …………………….. per jaar inclusief BTW, de kosten van het gebruik van voorzieningen samenhangend met de vaste plaats, zowel water tot 20m3, riolering en/of vuil-waterafvoer, sanitaire voorzieningen, de kosten voor het afvoeren van huishoudelijk afval, doch exclusief het gebruik van elektra, de kosten van het afvoeren van grof vuil, alsmede toeristenbelasting of forensenbelasting, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Bij verblijf op de vaste plaats gedurende periode van november tot en met maart wordt € 120,00 per maand extra bij huurder in rekening gebracht.

2.       Betaling van de overeengekomen vergoeding geschiedt maandelijks/per kwartaal. De huurder ontvangt hiertoe een factuur. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.

Artikel 6 ontruiming

De huurder is verplicht om bij het eindigen van de huurovereenkomst, uiterlijk op de laatste huurdag de vaste plaats leeg, volledig opgeruimd en in de oorspronkelijke staat op te leveren. Indien de huurder, na hiertoe gesommeerd te zijn, niet aan deze verplichting voldoet, is de verhuurder gerechtigd de vaste plaats op kosten van de huurder te ontruimen.

Artikel 7 Slotbepaling

Op deze huurovereenkomst zijn de algemene voorwaarden (“kampeerreglement”) van toepassing. Deze zijn als bijlage 4 aan deze huurovereenkomst gehecht. Met ondertekening van deze huurovereenkomst verklaart de huurder akkoord te gaan met de toepasselijkheid en inhoud van deze algemene voorwaarden.

                                                                                         plaats                                                            datum

Dus overeengekomen in tweevoud te ………………………………………………… op ………………………………

 

Handtekening verhuurder                                                                    Handtekening huurder

 

……………………………                                                                ………………..................

Bijlage 1

Kopie identitietsbewijs. 

Bijlage 2

Lijst van medehuurders

 Bijlage 3

Kampregels.

 

1.       Het is niet toegestaan de vastgestelde scheidingslijnen van de standplaatsen zonder     

toestemming van de camping exploitant te wijzigen. De geplaatste caravan mag een maximale oppervlakte van 50m3 beslaan. Bij bestaande aanbouw is het eigen risico van afbraak door de huurder te aanvaarden.

 

2.       De gehuurde standplaats mag alleen door de huurder, zijn gezins- of groepsleden

gebruikt worden. De huurder verplicht zich de standplaats en de omgeving van de standplaats netjes te onderhouden.

 

3.       Het is verboden bestaande beplanting en het groen aan te tasten.

 

4.       De gehuurde standplaats mag alleen door de huurder met laag groeiende beplanting verfraaid worden. Pergola's, hekken, hagen etc. Mogen alleen geplaats worden na toestemming van de exploitant.

 

5.       Het is verboden zonder toestemming van de exploitant te graven of anderszins de standplaats of het terrein aan te tasten.

 

6.       Het is verboden honden te houden. Katten en andere kleine huisdieren mogen enkel gekooid c.q. aangelijnd gehouden worden.

 

7.       Voor beschadiging aan het terrein of camping-eigendommen door de huurder, een gezinslid of enig ander tot de huurder behorend persoon, wordt de huurder aansprakelijk gesteld. Tevens wordt de huurder aansprakelijk gesteld voor het niet gehoorzamen van de exploitant

 

8.       Alleen na toestemming van de exploitant is het plaatsen van 1 aluminium/hout schuurtje met een oppervlakte van 5m3 toegestaan. Bij bestaande schuurtjes groter dan 5m3 of meer dan 1 schuurtje geplaatst, is het risico van afbraak voor de huurder

 

9.       Het is verboden zich zonder toestemming op andermans standplaats te begeven.

 

10.    Ten allen tijden dient de standplaats toegankelijk te zijn voor de camping exploitant.

 

11.    Bij gebruik van radio, tv, gereedschappen en dergelijke, mogen andere huurders hiervan geen hinder ondervinden. Van 23:00 uur tot 08:00 uur dient men de stilte en andermans nachtrust in acht te nemen.

 

12.    Het kampeerseizoen loopt van 1 April tot 1 Oktober. Overnachten buiten deze periode is toegestaan tegen extra betaling.

 

13.    Jaarlijks wordt omstreeks Oktober het stageld voor de vaste huurders doorberekend.

 

14.    Auto's dienen op een van de parkeerplaatsen geparkeerd te worden. Bezoekers dienen buiten de poort te parkeren. Het is verboden boten, aanhangwagens, of enig ander vervoersmiddel op het (parkeer)terrein te stallen. (of toestemming van de camping exploitant)

 

15.    De maximum snelheid op het terrein is 5 km/u. Het is niet toegestaan op het terrein uw auto te wassen.

 

16.    Huisvuil dient de huurder in daarvoor bestemde containers te deponeren. Het is verboden vuilnis anders dan afkomstig van de camping aan te brengen. Grofvuil kan u kwijt bij een afvalbedrijf “de Meerlanden” in Rijsenhout of in u eigen gemeente. Beplantingsafval, gras, haagknipsels kunt u kwijt in de daarvoor bestemde kiepwagen.

 

 17.    De huurder zijn gezinsleden of enig ander tot de huurder behorend persoon is het verboden andere campinggebruikers te hinderen, te schofferen of anderszins tot last te zijn. Bij geschillen tussen de kampeerders dient met men met de exploitant overlegd te worden. Diens uitspraak is bindend.

 

18.    Het is verboden zich te begeven op omliggende particuliere terreinen en landerijen. sloten inbegrepen. Het is tevens verboden buurtbewoners en passanten overlast te bezorgen.

 

19.    Wangedrag, wanbetaling of het niet nakomen van de kampregels door de huurder, een gezinslid of enig ander tot hem behorend persoon is voor de exploitant aanleiding de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen en de standplaats te ontruimen, zonder inachtneming van enig opzegtermijn.

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 4

Algemene voorwaarden (voor het kampeerreglement vraag er naar op moment van inschrijving ).

to Top of Page